Algemene voorwaarden Van Melik Du Chef B.V.

De navolgende algemene voorwaarden (hierna te noemen: de Voorwaarden) worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Melik Du Chef B.V.” (hierna te noemen: Van Melik), gevestigd te (6433 KE) Hoensbroek, Gemeente Heerlen aan De Koumen 150 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68434863.

 

Artikel 1: definities

In deze set algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:

a. “Van Melik”: een besloten vennootschap die onder meer als franchisegever opereert en in die hoedanigheid franchisenemer(s) in de gelegenheid stelt een foodconcept te exploiteren (in de detailhandel) waarin vlees, vleeswaren en aanverwante artikelen, een en ander in de ruimste zin des woords, worden verkocht;

b. “Contractant”: eenieder die met Van Melik, in de meest brede zin des woords, een verbintenis aangaat ter verwezenlijking van de exploitatie van de Formule en (alle) daarbij horende bedrijfsactiviteiten;

c. “Partijen’’: Van Melik en Contractant gezamenlijk;

d. “Formule”: de Slagerij van Melik-formule die in eigendom toebehoort aan Van Melik en die is ontwikkeld voor de foodbranche – een en ander in de ruimste zin des woords – en die zich ten doel stelt het Slagerij van Melik Concept op de markt te brengen en deze in franchise geeft;

e. “Vestiging”: één van de fysieke vestigingen van Van Melik;

f. “Overeenkomst”: alle overeenkomsten tussen Van Melik en Contractant betreffende de aankoop van zaken en/of het afnemen van Prestaties, Diensten, goederen, leveringen over en weer, alsmede alle (rechts) handelingen die met een en ander verband houden;

g. “Prestatie’’: de te verrichten leveringen en/of Diensten;

h. “Diensten”: alle informatie en werkzaamheden die Van Melik respectievelijk aanbiedt en verricht in het kader van de uitoefening van de Formule waaronder, doch niet uitsluitend, het in franchise geven van haar Formule;

i. “Voorwaarden”: de onderwerpelijke algemene voorwaarden.

Artikel 2: toepasselijkheid en inleidende bepaling(en)

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Van Melik aangaat met een Contractant, voor zover door Partijen van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Contractant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst waarbij deze Voorwaarden onderdeel zijn, doet de Contractant afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden binden Van Melik slechts, indien en voor zover dit uitdrukkelijk door Van Melik schriftelijk is bevestigd en/of voortvloeit uit de Overeenkomst waarvan de Voorwaarden onderdeel uitmaken.

2.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikel wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Indien één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

2.6 Door aanvaarding van deze Voorwaarden geeft een Contractant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Van Melik om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een op haar rustende verbintenis.

2.7 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Van Melik en een Contractant, wordt een Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Voorwaarden.

Artikel 3: totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een aanbod van Van Melik jegens een Contractant is steeds vrijblijvend, tenzij daar schriftelijk van is afgeweken, en kan door Van Melik te allen tijde worden gewijzigd of herroepen.

3.2 Wanneer tussen Van Melik en een Contractant een Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de inhoud daarvan uitsluitend bepaald door de tekst van die Overeenkomst en onderhavige (daarvan onderdeel uitmakende c.q. daarop van toepassing zijnde) Voorwaarden.

3.3 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst zijn slechts van kracht, zodra en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen c.q. uitdrukkelijk zijn bevestigd door Van Melik.

 Artikel 4: betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door de rechter anders is bepaald, dienen alle facturen van Van Melik uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn betaald, zonder enige korting of verrekening, welke termijn fataal is. Contractant is ingeval van niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, vanaf welk moment alle bij Van Melik op Contractant openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.2 Van Melik is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

4.3 Indien door Van Melik ten aanzien van te verrichten of verrichtte Diensten betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Van Melik is gerechtigd wettelijke handelsrente (als bedoeld in art. 6:119a BW) in rekening te brengen, in geval een Contractant niet (volledig) binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft betaald.

4.5 Een Contractant is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die Van Melik heeft moeten maken in verband met het feit dat Contractant in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen. De buitengerechtelijke kosten betreffen een bedrag dat gelijkstaat aan 15 % over de te vorderen hoofdsom dan wel over de waarde van de anderszins van Contractant te vorderen Prestatie.

4.6 Een Contractant verleent op eerste verzoek van Van Melik, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling door de Contractant van de aan Van Melik verschuldigde vergoedingen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien Van Melik goede grond heeft te vrezen dat de Contractant niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Contractant weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Van Melik gerechtigd om de uitvoering van de order op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

4.7 Van Melik is gerechtigd om alle opeisbare vorderingen op Contractant, van Contractant en de met haar verbonden ondernemingen op te tellen en te verrekenen met door Van Melik of een met haar verbonden onderneming aan Contractant verschuldigde vordering(en).

4.8 Terzake van door Van Melik geleverde producten of verrichte Diensten komt Contractant geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe. Contractant is niet bevoegd zijn schuld aan Van Melik te verrekenen met een tegenvordering op Van Melik.

4.9 Van Melik kan besluiten facturen (uitsluitend) langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Indien Van Melik aldus besluit om facturen (uitsluitend) langs elektronische weg ter beschikking te stellen, zal Contractant meewerken om realisatie daarvan mogelijk te maken, en mogelijke kosten zijdens Contractant in verband met deze vorm van facturatie zijn voor eigen rekening en risico van Contractant.

Artikel 5: aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 Van Melik is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van een Contractant, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Melik en/of de met leiding van haar bedrijf belaste personen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de aan Van Melik gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, agenten of ondernemingen die verbonden zijn aan of ingeschakeld zijn door Van Melik.

5.2 Ingeval Van Melik aansprakelijk mocht zijn op grond van artikel 5 lid 1, dient de Contractant de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Van Melik te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van een Contractant jegens Van Melik na verloop van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de order opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

5.3 Een Contractant vrijwaart Van Melik van alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden in verband met door Van Melik aan de Contractant geleverde producten en/of verrichte Diensten en/of in verband met door de Contractant in opdracht van Van Melik aan een derde geleverde producten en/of verrichte Diensten tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Van Melik en/of de met haar leiding belaste personen.

5.4 Indien en voor zover op Van Melik enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 2.500.000,-.

 Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectueel eigendom die zijn of worden benoemd in de Formule en met name de Bufkes producten, de recepturen en de daaraan verbonden documenten (waaronder het handboek) en dergelijken berusten bij Van Melik. Het is een Contractant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik de producten geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te bootsen.

6.2 Het is een Contractant niet toegestaan enige door Van Melik verstrekte informatie of materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

6.3 De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiering van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de door Bufkes verrichte Diensten en/of geleverde producten.

Artikel 7: geheimhouding

7.1 Een Contractant is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Van Melik afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door Van Melik is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan een Contractant het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden (“Vertrouwelijke Informatie”).

7.2 Contractant beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik maakt Contractant geen Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit en zal Contractant de Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.

7.3 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 7.1 van de Voorwaarden geldt niet voor informatie waarvan Contractant met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:

a. voorafgaand aan openbaarmaking door Van Melik volledig in zijn bezit was zonder dat Contractant daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens Van Melik of een derde was gebonden; of

b. op het moment van openbaarmaking door Van Melik reeds algemeen bekend of beschikbaar was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van Contractant; of

c. door Contractant werd verworven van een derde die niet gebonden was door een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of

d. door Contractant zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door Van Melik geopenbaarde informatie; of op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter−of een ander overheidsorgaan, door Contractant openbaar moet worden gemaakt. In dat geval zal Contractant Van Melik hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Contractant, in overleg met Van Melik, kan worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

7.4 Contractant is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 7.1 van de Voorwaarden op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Contractant staat er voor in dat deze werknemers/derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.

Artikel 8: privacybeleid

8.1 Teneinde de in artikel 1 van de Voorwaarden genoemde Overeenkomsten te kunnen aangaan en uitvoeren en Diensten in dit kader te kunnen verrichten dient Van Melik persoonsgegevens van Contractanten te verzamelen, te verwerken en te analyseren. In een door Van Melik opgesteld privacybeleid wordt informatie gegeven over de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens en de andere gegevens worden gebruikt. Tevens worden in het privacybeleid de gebruiksdoeleinden uiteengezet. Het privacybeleid is onlosmakelijk verbonden met de Voorwaarden en is als bijlage aangehecht.

Artikel 9: klachtenregeling

9.1 Mogelijke tekortkomingen of klachten omtrent de handelwijze van Van Melik kunnen door een Contractant worden gemeld aan Van Melik door toezending van een e-mail aan [email protected] dan wel een brief toe te sturen naar het adres: De Koumen 150, 6433 KE Hoensbroek (Gemeente Heerlen). Voorts zal Van Melik de klacht binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen, waarna een terugkoppeling zal worden toegestuurd aan de klager.

Artikel 10: geschillenregeling

10.1 De rechtsverhouding tussen Van Melik en de Contractant wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

10.2 Alle geschillen tussen Van Melik en Contractant worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

Artikel 11: slotbepaling

11.1 De Nederlandstalige tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst

Hoensbroek, 1 juni 2021